Op de knieën voor Kerkveiling

Ze zijn ja­ren­lang Pol­der­se win­ke­liers en be­drij­ven af­ge­gaan om 'knap­pe ka­vels te sco­ren' voor de vei­ling ten bate van de Spoor­buurt­kerk in Anna Pau­low­na. Nu Henk Brou­wer (80) en Har­ry Ka­pi­teijn (79) het stok­je heb­ben over­ge­dra­gen, kun­nen ze van­avond mooi tus­sen het pu­bliek gaan zit­ten en mee­doen met bie­den.

 

Bei­de he­ren com­pli­men­te­ren Da­niel­le Weij en Mi­ran­da Win­ter, die hun plaat­sen in het vei­ling­co­mité heb­ben over­ge­no­men. ,,De da­mes heb­ben zich pri­ma van hun taak ge­kwe­ten'', stelt Brou­wer bij het door­ne­men van de ca­ta­lo­gus. ,,Ze heb­ben het met op­nieuw bij­na vier­hon­derd ka­vels voor­tref­fe­lijk ge­daan, er een mooie col­lec­tie van ge­maakt.’’

De man­nen we­ten als geen an­der hoe­veel moei­te dat moet heb­ben ge­kost. ,,Al met al ben je er zo drie, vier we­ken zoet mee'', al­dus Ka­pi­teijn.

Be­de­len

,,Alle on­der­ne­mers in de Pol­der ken­nen ons, om­dat we ie­der jaar weer langs kwa­men om te be­de­len. Als ze onze hoof­den za­gen, wis­ten ze al hoe laat het was.’’

Ze gin­gen op de knieën en wer­den zel­den ge­wei­gerd. ,,In een klei­ne ge­meen­schap dra­gen men­sen de kerk vaak een warm hart toe'', meent Brou­wer, ooit ei­ge­naar van een win­kel met speel­goed en ij­zer­wa­ren. ,,Er wordt al­tijd een hoop geld met de vei­ling op­ge­haald (vo­rig jaar ruim 36.000 euro, red.) Als het goed loopt, geeft dat wel vol­doe­ning.’’

,,Het is mooi dat een jon­ge­re ge­ne­ra­tie het nu doet­'', vindt ex-bol­len­kwe­ker en -ex­por­teur Ka­pi­teijn. ,,Zij heb­ben toe­gang tot an­de­re spon­sors, waar wij geen in­gang had­den. Op pad gaan vond ik best ge­zel­lig. Je komt bij veel be­drij­ven, ook voor een praat­je en een kop kof­fie.’’

Hoe­wel het kerk­be­zoek min­der wordt ('Nor­maal ko­men er vijf­tig tot tach­tig men­sen, bij een groot koor dik hon­der­d'), trekt de vei­ling stee­vast een vol­le zaal. ,,Wij gaan ze­ker mee­hel­pen die op te drij­ven'', zegt Ka­pi­teijn. ,,Soms blijf je, als je mee­biedt, on­be­doeld er­gens aan han­gen. Dat is het spel.’’

 

 

Copyright © 2006 - 2019.  OLV Praesentatie Anna Paulowna.