Beste mensen,

 

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen tijd nogal wat is gesproken en is geschreven over de katholieke kerk. Niet alleen over de ontwikkelingen in het Vaticaan, maar ook dicht bij huis.

 

In ons bisdom, net als in andere bisdommen, wordt al langere tijd gesproken over regiovorming en samenwerking. Daarover hebben we u in september 2012 ook een folder doen toekomen, waarin wij hebben aangegeven dat er meer samenwerking is tussen de parochies in de regio Noordkop.

Echter in de discussie waarover nu o.a. in de kranten wordt gesproken, gaat het zelfs over fusies van parochies en sluiting van kerken.

 

 Beste mensen,

 

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen tijd nogal wat is gesproken en is geschreven over de katholieke kerk. Niet alleen over de ontwikkelingen in het Vaticaan, maar ook dicht bij huis.

 

In ons bisdom, net als in andere bisdommen, wordt al langere tijd gesproken over regiovorming en samenwerking. Daarover hebben we u in september 2012 ook een folder doen toekomen, waarin wij hebben aangegeven dat er meer samenwerking is tussen de parochies in de regio Noordkop.

Echter in de discussie waarover nu o.a. in de kranten wordt gesproken, gaat het zelfs over fusies van parochies en sluiting van kerken.

Hoe komt dit?

 

In 2004 is er door de bisschop van Haarlem-Amsterdam een nota uitgebracht, genaamd 'Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen'. De nota schetste een beleidskader voor de toekomst in verband met de veranderingen binnen de samenleving tengevolge van een proces van individualisering, secularisering en toegenomen mobiliteit.

Vanuit de nota kwam verder een oproep om voor de toekomst niet alleen te kijken naar de eigen afzonderlijke parochie, maar naar de regio, omdat door alle veranderingen afzonderlijke parochies te klein zouden kunnen worden om alle functies binnen die parochie zelf uit te voeren. Eigenlijk dus een verzoek tot verdergaande samenwerking tussen de parochies.

 

Zoals gezegd is er naar aanleiding van die nota binnen de Noordkop een start gemaakt met die samenwerking tussen de 5 parochiebesturen van Texel, Den Helder, Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand.

 

Vervolgens verschenen er in oktober en november 2012 twee artikelen van de bisschop in het blad 'Samen kerk' en er werd een vervolgnota op de nota 'Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen' uitgebracht. Wederom met de intentie om na te denken over het probleem van de ‘ontkerkelijking’ en hoe kunnen wij in de toekomst op een waardige en zinvolle wijze bij elkaar samen komen en de eucharistie vieren.

Want, zo zegt de nota:

we kunnen niet ontkennen dat onze kerkgemeenschap steeds kleiner wordt, het aantal kerkbezoekers neemt nog steeds af;
maar ook het aantal priesters, diakens en pastoraal werkers neemt af, waardoor niet altijd die zorg verleend kan worden, waar men als gemeenschap wel op vertrouwd;
en al deze ontwikkelingen zorgen er ook voor dat de inkomsten van de parochies afnemen, terwijl de kosten stijgen.
Enkele getallen in beeld:

 

1970

2010

2020 (prognose)

Katholieken in ons bisdom

720.000

465.000

    398.000

Parochies

220

162

ong. 50 à 55

Kerkgangers

360.000

33.000

17.000

Percent. kerkgang

50%

7%

4.3%

Kerkgangers per gebouw

1700

170

X

 

De hierboven genoemde beweringen en getallen geven geen positief beeld, maar bijvoorbeeld de getallen zijn afkomstig naar aanleiding van tellingen in het hele bisdom. We kunnen echter stellen dat niet alle hierboven genoemde punten ook echt van toepassing zijn voor de 5 Noordkop-parochies

 

Dit laatste hebben we op 28 januari jl. ook uitgesproken op een bijeenkomst, waarbij  de pastores en de voltallige besturen van de 5 parochies, een ontmoeting hadden met vertegenwoordigers van het bisdom.

 

Het was een ontmoeting waar het bisdom haar uitgangspunten en gedachten over de regio heeft uitgesproken, naar aanleiding van de punten genoemd in de hierboven genoemde  beleidsnota ‘Nieuwe tijden, Nieuwe wegen’.

Een idee van het bisdom was om tot 1 grote fusie te komen, waarbij alle parochies binnen onze regio tot 1 nieuwe parochie zouden worden samengevoegd.

Als  tweede mogelijkheid werd gezien een fusie van de plattelandse parochies Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand tot 1 nieuwe parochie en daarnaast de 2 overige parochies behouden, namelijk Den Helder (met Julianadorp) als stadsparochie en Texel, als eiland, met haar eigen ‘eilandse status’.

Volgens het bisdom zouden deze ontwikkelingen op of omstreeks 1-1-2014 zijn beslag moeten krijgen

 

Na een korte discussie hebben met name de parochies van Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand uitgesproken dat er momenteel geen enkele reden is voor een fusie of een zogenaamde personele unie, in welke vorm dan ook. Er is voldoende geld, er zijn voldoende vrijwilligers en er zijn voldoende voorgangers.

Wel moeten we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen om, daar waar nodig, op tijd te kunnen ingrijpen. En moet de onderlinge samenwerking nog meer vorm gegeven worden.

 

Er is dan ook een afspraak gemaakt om binnenkort weer met elkaar om tafel te gaan, waarbij dan specifiek over de nota 'Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen' gesproken gaat worden en waarbij nadrukkelijk op alle fronten de samenwerking zal worden doorgelicht. Verder is de datum van 1-1-2014 komen te vervallen.

En er is van het bisdom de toezegging gekregen dat van de parochies Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand geen kerk gesloten zal worden.

 

Wat houdt dat dan voor ons in:

Er gaat meer met elkaar worden samengewerkt
Iedere  parochie behoud haar eigen identiteit
Iedere  parochie behoud haar eigen vermogen
Iedere parochie behoud haar eigen gebouw
Er wordt geen kerk aan de eredienst onttrokken

 

We houden u op de hoogte van wat de ontwikkelingen binnen onze regio zullen zijn.

 

 

 

Copyright © 2006 - 2019.  OLV Praesentatie Anna Paulowna.