SAMENWERKINGSVERBAND
van de R.K. PAROCHIES in de NOORDKOP

Noordkop, 19 september 2022


Beste parochianen,
In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de regio
NOORDKOP zich beziggehouden met de toekomst van
onze parochies en onze kerkgebouwen.
We hebben vijf kerken: Petrus en Paulus (Den Helder),
Willibrord (Julianadorp), OLV Praesentatie (Anna
Paulowna), OLV Visitatie (’t Zand) en St. Jan de
Evangelist (Breezand). Vijf samenwerkende kerken,
verbonden door één geloofsovertuiging, één bestuur en
één pastoraal team, maar ook: elk met hun éigen sfeer,
historie en tradities.
Het zijn vijf gemeenschappen van mensen, vooral
verbonden met hun kring van mensen en hun vertrouwde
gebouw.
GROTE ZORGEN
Elk van die gemeenschappen probeert tot nu toe zo
zelfstandig mogelijk te werken, vooral in hun zorg voor de
liturgie en voor hun kerkgebouw. Maar laten we eerlijk
zijn naar elkaar: wie regelmatig in de kerk komt, ziet en
ervaart de leegte. Het aantal bezoekers per viering en ook
hun gemiddelde leeftijd zijn zorgwekkend: royale
gebouwen, met kleine groepen mensen en weinig
jongeren; koren zijn weggevallen, werkgroepen
verouderen en worden steeds kleiner.
Het is geen vrolijk stemmend beeld. Maar juist in deze
situatie, waarvan we weten dat die niet beter zal worden,
moeten pastores, bestuur en parochieraden
toekomstgericht handelen.


Dat doen we in samenspraak met elkaar en met het
Bisdom, dat met elk toekomstplan moet instemmen.
GELD en GEBOUWEN
Alle parochies hebben al jaren een fors tekort. Geen van
de parochies is nog in staat om vanuit de bijdragen van
de parochianen alle kosten te dekken. Onze
kerkgebouwen zijn groot en duur.
Ze vragen qua beheer en onderhoud een te groot deel van
de financiële draagkracht.
De parochieraden hebben al langer kostenbesparende
maatregelen genomen en blijven dit doen, maar het is
niet genoeg voor de toekomst. De krimp van het aantal
parochianen én van de financiële bijdragen gaat zeer
snel, tegelijkertijd stijgen de kosten van onderhoud en
energie in een hoog tempo.
Natuurlijk: de kerk is géén bedrijf - en het gaat in ons
geloof niet om geld, maar de verschillen tussen
inkomsten en uitgaven worden echt onverantwoord.
SLUITING
Dit alles leidt tot de conclusie dat sluiting van
kerkgebouwen onafwendbaar is. In de visie van het
bisdom blijft er van onze vijf kerkplekken uiteindelijk één
kerk over, in Den Helder.
Logisch zou lijken dat dit de Petrus en Paulus is, maar ook
deze kerk heeft nadelen: onderhoudsgevoelig, niet-centraal
in stad en regio, beperkte parkeermogelijkheden, een zeer
oude pastorie. Kortom: ook het voortbestaan van de PPkerk is géén zekerheid.
Voor elke parochie is sluiting van de kerk zeer ingrijpend:
vaak zijn de gebouwen beeldbepalend.

Maar ook hier moet gezegd worden: ze zijn al geruime tijd
niet meer het warm-kloppende hart van de hele
gemeenschap.
ALTERNATIEVEN
De Bisdomvisie is: er blijft één kerkgebouw, in Den
Helder, maar die vinden wij als regiobestuur niet
verstandig. Het is immers niet vanzelfsprekend dat er veel
parochianen naar ‘de stad’ zullen komen. Daarom willen
we nog andere opties onderzoeken,
waarbij alle vijf de huidige kerken worden gesloten.
Iedereen verliest dan evenveel, er is ‘gedeelde smart’
en we voorkomen rancune naar een kerk die wél
openblijft.
We gaan daarom op zoek naar
óf één nieuwe plek in de gemeente Den Helder,
die ook voor de regio beter bereikbaar is,
óf twee andere kerkplekken:
één in ‘de stad’, één in de regio.
Het Bisdom heeft aangegeven bereid te zijn om ook over
deze tweede optie te willen meedenken.
We denken dat het verstandig is om het sluitingsproces
niet lang te laten duren, en we werken eraan dat we in
2024 zover zijn.
De toekomstige locaties zullen uiteraard geen nieuw te
bouwen kerken zijn, maar we overwegen (mede)gebruik
(bijv. huren) van kerken van andere
geloofsgemeenschappen. Dit kan als nadeel hebben dat
we qua ‘uitstraling’ geen eigen katholiek gezicht meer
hebben.
Maar het voordeel is, dat we geen verbintenissen aangaan
die oneindig blijken te zijn.

Door dit bericht brengen wij in grote lijnen in beeld wat
de achtergronden zijn en welke afwegingen worden
gemaakt. Zodra dit mogelijk is brengen wij u op de hoogte
van de actuele stand van zaken.
Ook komen er in de nabije tijd gelegenheden waarop we
de koers en de plannen mondeling zullen toelichten, en
met u als parochianen in gesprek gaan.
Het zullen geen gemakkelijke beslissingen worden en we
zijn zeker niet de brengers van goed nieuws.
Toch proberen we met elkaar voor de toekomst een zo goed
mogelijke situatie te realiseren.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van het Samenwerkingsverband
van de R.K. parochies in de Noordkop,
Iván Garcia Ferman | pastoor-voorzitter
Hans van Tongerlo | Anna Paulowna
Mirjam Kops | Anna Paulowna
Frank van Lierop | Breezand
Leo van der Reep | Breezand
Fia Smit | Den Helder-Julianadorp
Ania Brek | Den Helder-Julianadorp
Piet Bakker | ’t Zand
Gerard Schouten | ’t Zand
Paweł Banaszak | pastoraal team
Maciej Grądzki | pastoraal team
Henk Schrader| pastoraal team

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.